Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować
i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat Robert Fulghum

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych.

  1. Nasze grupy 
  2. O przedszkolu 
  3. Dla rodziców 

BIP

Dla rodziców

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 01.02.2019 r.
do 08.02.2019 r

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.02.2019 r.
do 08.03.2019

od 13.05.2019 r.
do 17.05.2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

od 11.03.2019 r.
do 22.03.2019 r.

od 20.05.2019 r.
do 23.05.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25.03.2019 r.

24.05.2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26.03.2019 r.
do 29.03.2019 r.

od 27.05.2019 r.
do 30.05.2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

01.04.2019 r.

31.05.2019 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

7.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 01.04.2019 r.

od 31.05.2019 r.